Versie: 17 november 2022

Gebruiksvoorwaarden Employbrand

De Diensten Employbrand B.V. worden bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden. Aan het gebruik van de Diensten zijn Gebruiksvoorwaarden verbonden. Om de Diensten te gebruiken, dient akkoord gegaan te worden met deze voorwaarden. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Aanbieder Schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Definities

 • Aanbieder: Employbrand B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85961477.
 • Afnemer: De natuurlijk persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die de Diensten afneemt van Aanbieder.
 • AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Beheerder: Een Eindgebruiker met beheerdersrechten die door de Afnemer is benoemd tot Beheerder van het Beheerdersportaal, door middel van een eigen account.
 • Beheerdersportaal: De dashboardomgeving van de Afnemer waar alle instellingen en statistieken beheerd kunnen worden door Beheerder(s).
 • Diensten: Aanbieder levert meerdere tools bij wijze van Software-as-a-Service, nader gespecificeerd in artikel 2 van de Gebruiksvoorwaarden.
 • Derden: Anderen dan Aanbieder, Afnemer en Gebruikers.
 • Eindgebruiker: ​de feitelijke (natuurlijk) persoon die van de Diensten gebruik maakt en/of is ingelogd als Gebruiker van de Diensten.
 • Gebruiker(s): De feitelijke (natuurlijk) persoon die van de Diensten gebruik maakt. Dit is zowel een Eindgebruiker als een Beheerder,
 • Terms of Use: de onderhavige voorwaarden.
 • Onderliggende Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Aanbieder en Afnemer met betrekking tot afnemen van de Diensten.
 • Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in deze Gebruiksvoorwaarden ook communicatie per e-mail, of via de Diensten, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
 • Werkgever: de Afnemer.

Artikel 2. Omschrijving van Diensten

 1. De Diensten van Aanbieder bestaan uit meerdere tools namelijk:

  • Employbrand Talent Score: Een concreet meetinstrument dat door middel van tijd specifieke enquêtes inzichtelijk maakt hoe kandidaten en medewerkers diverse contactmomenten met een organisatie beleven en waar het verbeterpotentieel zit. Daarnaast maakt de tool inzichtelijk hoe aantrekkelijk de diverse doelgroepen een organisatie vinden.
  • Employbrand Ambassador: Een tool die, door onder andere het ambassadeurs-benefit programma, Werkgevers en medewerkers, op een aantrekkelijke en simpele manier faciliteert en stimuleert, om via eigen ambassadeur accounts social media berichten in te sturen en te delen alsook nieuwe collega’s aan te dragen.
  • Employbrand Studio: Een tool waarin alle (employer) branding uitingen gerubriceerd kunnen worden per kanaal en gebruikers gefaciliteerd worden deze aan te kunnen passen binnen bepaalde kaders. Daarnaast biedt de portal een overzichtelijke documentbibliotheek voor huisstijl handboeken, instructies, foto’s en video’s en andere media.
  • Employbrand Chatbot: Een bot die via een automatische chatfunctie bezoekers van de carrièresite van de organisatie pro-actief kan begeleiden in het oriëntatie en sollicitatieproces.
  • Employbrand Apply: Een kandidaat sollicitatiesysteem dat de sollicitatiestroom bij organisaties inzichtelijk maakt en door easy-to-use workflows een goede follow up van het sollicitatieproces faciliteert.

  2.2     De Diensten worden gezamenlijk of afzonderlijk in opdracht van Afnemer geleverd door Aanbieder. De te leveren Diensten worden gespecificeerd in de Onderliggende Overeenkomst.

Artikel 3. Gebruik van de Diensten

 • Aanbieder verstrekt aan Gebruiker een niet-exclusief gebruiksrecht voor één of meerdere tools.
 • Het is niet toegestaan door Afnemer en Gebruiker de Diensten in licentie te geven of beschikbaar te stellen aan Derden, middels verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins.
 • Het staat Gebruiker vrij om de Diensten te gebruiken op welke manier zij dat wil binnen de grenzen van deze Gebruiksvoorwaarden en de wet.
 • Indien Onderliggende Overeenkomst eindigt, zal tevens het gebruiksrecht van Gebruiker eindigen.
 • Het gebruiksrecht voor de Diensten eindigt:
  • doordat de Onderliggende Overeenkomst eindigt;
  • door een Schriftelijk bericht van Eindgebruiker aan de Beheerder, dat Eindgebruiker niet langer gebruik wil maken van de Diensten;
  • door het deactiveren, dan wel verwijderen van de account van Gebruiker door Beheerder of Aanbieder; en
  • doordat Gebruiker niet langer verbonden is aan Afnemer.

Artikel 4. Registratie

 • Aanbieder richt ten behoeve van Afnemer een Beheerdersportaal in voor het gebruik van de Diensten (in de huisstijl van de Afnemer). Aanbieder stelt schriftelijk het Beheerdersportaal beschikbaar aan Afnemer, met daarbij een uitnodiging zich te registreren als Beheerder.

  • De registratie van een Beheerder vindt plaats door de stappen in de uitnodiging te doorlopen en het doorgegeven emailadres te koppen en aan een zelf te kiezen wachtwoord.
  • Beheerder kan gevraagd worden binnen het Beheerdersportaal aanvullende gegevens in te voeren om de registratieprocedure te voltooien.
  • Beheerder is bevoegd Gebruikers uit te nodigen, om zich te registreren als Beheerder of Eindgebruiker. Registratie vindt plaats overeenkomstig artikel 4.2.
  • Gebruiker is na de registratie zelf verantwoordelijk voor het verdere instellen en ingebruikname van de Diensten.
  • Aanbieder mag ervan uitgaan dat wanneer er van de Diensten gebruik wordt gemaakt, deze handelingen geschieden door de Gebruiker die zich heeft geregistreerd.
  • Gebruiker weet dat het gebruik en eventueel misbruik van zijn inloggegevens voor zijn eigen rekening en risico komen. Gebruiker wordt aangeraden zijn inloggegevens zo goed mogelijk geheim te houden. Indien Gebruiker zijn inloggegevens afgeeft aan Derden, staat Gebruiker geheel in voor de eventuele gevolgen daarvan.
  • Indien Gebruiker weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient Gebruiker zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Aanbieder daarvan in kennis te stellen, zodat Aanbieder gepaste maatregelen kan nemen.
  • Aanbieder en Beheerder kunnen bij overtreding van de Gebruiksvoorwaarden door Gebruiker de account van Gebruiker deactiveren, dan wel verwijderen.
  • Ter gelegenheid van het (be)eindigen van een gebruiksrecht, wordt de account van Gebruiker Vanaf dat moment is er voor Gebruiker geen toegang meer tot de Diensten. Gegevens van Gebruikers, anders dan de gegevens zoals beschreven in artikel 9, zullen uiterlijk na een termijn van 12 maanden na beëindiging vernietigd worden door Aanbieder.

Artikel 5. Gebruiksregels

 • Het is verboden de Diensten te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de Diensten van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
 • In het bijzonder is het verboden de Diensten te gebruiken voor het verspreiden van bestanden in strijd met relevante auteurswetgeving. Tevens is het nadrukkelijk niet toegestaan de inloggegevens van accounts of downloadcodes voor bestanden te publiceren. In geval van een bedrijfsmatig account geldt dit laatste verbod niet voor collega’s.
 • Indien Aanbieder of Beheerder constateert dat een Gebruiker de bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal Aanbieder of Beheerder deze Gebruiker waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing mag Aanbieder of Beheerder zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Aanbieder zonder waarschuwing ingrijpen.
 • Indien naar het oordeel van Aanbieder hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Aanbieder, Gebruikers of Derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Aanbieder gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 • Aanbieder is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
 • Aanbieder kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Gebruiker of Afnemer verhalen. Gebruiker en Afnemer vrijwaren Aanbieder van alle aanspraken van Derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels. 

Artikel 6. Intellectueel eigendom

 • De Diensten, de bijbehorende software alsmede alle informatie, handelsnaam, logo’s en afbeeldingen op de website(s) met betrekking tot Employbrand, is het intellectueel eigendom van Aanbieder. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Aanbieder, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 • Informatie, afbeeldingen en (employer) branding uitingen, die Gebruiker creëert, publiceert of opslaat via de Diensten blijft eigendom van Gebruiker. Informatie, afbeeldingen en (employer) branding uitingen, die Gebruikers namens Afnemer creëert, publiceert en opslaat blijven eigendom van Afnemer. Aanbieder verkrijgt een beperkt gebruiksrecht om de informatie, afbeeldingen en (employer) branding uitingen te gebruiken zoals nodig is voor het beschikbaar stellen en houden van de Diensten. Dit gebruiksrecht kan ingetrokken worden door Gebruiker, door de betreffende informatie te verwijderen en/of de Onderliggende Overeenkomst te beëindigen door Afnemer.
 • Indien u informatie stuurt naar Aanbieder, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Diensten. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

Artikel 7. Geheimhouding

 • Aanbieder en Gebruikers zullen informatie die zij door gebruikmaking van de Diensten aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was.
 • Aanbieder zal geen kennisnemen van privégegevens die Gebruiker opslaat en/of verspreidt via de Diensten, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Aanbieder daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Aanbieder zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
 •  

Artikel 8. Privacy en beveiliging

 • De Diensten verwerken persoonsgegevens. De te verwerken persoonsgegevens vallen onder de AVG. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform de privacy- en cookieverklaring van de Diensten die te vinden is op de website https://employbrand.nl/privacy-en-cookieverklaring/
 • Aanbieder zal zorgdragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de systemen of infrastructuur van Aanbieder bevinden.
 • Aanbieder heeft afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens en de genomen beveiligingsmaatregelen vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. De persoonsgegevens zullen in overeenstemming met deze verwerkersovereenkomst worden verwerkt.
 • Indien Gebruiker bijvoorbeeld op grond van de AVG persoonsgegevens die zijn opgeslagen in systemen van Aanbieder dient in te zien, te wijzigen of verwijderen, zal Aanbieder daarin redelijkerwijs volledig meewerken.
 • In de Diensten van Employbrand kunnen koppelingen gemaakt worden door Eindgebruikers met sociale media platforms, aangeboden door Derden. Aanbieder kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers door die applicaties en/of websites. De privacyregels van die betreffende applicaties en/of websites zijn van toepassing.

Artikel 9. Toegang en gebruik enquêteresultaten Employbrand Talent Score

 • Resultaten uit ingevulde enquêtes, ingevoerd door kandidaten en medewerkers van Afnemer in Employbrand Talent Score worden anoniem verwerkt. De enquêteresultaten en persoonsgegevens van kandidaten en medewerkers zijn dus niet zichtbaar gekoppeld in het Beheerdersportaal. Er zijn enkel anonieme statistieken zichtbaar in het dashboard van het Beheerdersportaal.
 • Er dienen ten minste tien (10) verschillende invoeringen van eenzelfde statistiek plaats gevonden te hebben, voordat deze statistiek in het dashboard van het Beheerdersportaal zal worden getoond.
 • Anders dan in artikel 7.2 bepaald behoudt Aanbieder het recht om geaggregeerde gegevens van enquêteresultaten van Gebruikers in Employbrand Talent Score te gebruiken voor eigen doeleinden en te delen met Derden. Deze geaggregeerde gegevens zijn ontdaan van identificerende elementen en zijn niet meer te herleiden tot Gebruikers en Afnemer.

Artikel 10. Spaarpunten

 • Eindgebruikers kunnen door middel van ‘employer engagement’ in de Employbrand tools punten sparen. Afnemer bepaalt de doelen en de (punten)staffel. Het staat de Afnemer vrij nadere regels te stellen omtrent het sparen, dan wel de regels aan te passen.
 • Spaarpunten kunnen door Eindgebruikers ingewisseld worden voor producten. Deze producten in de ‘webshop’ worden bepaald en geleverd door Afnemer.
 • Beheerder implementeert en beheert het spaarpuntensysteem zoals in 10.1 en 10.2 bepaald.
 • Spaarpunten zijn niet overdraagbaar tussen Eindgebruikers, dan wel tussen Eindgebruikers en Derden.
 • Spaarpunten komen te vervallen indien het gebruiksrecht van de Eindgebruiker voor de Diensten eindigt.

Artikel 11. Ondersteuning en onderhoud

 • Aanbieder spant zich in de Diensten doorlopend beschikbaar te houden.
 • Aanbieder zal een redelijk niveau van ondersteuning leveren via de website en/of e-mail (of andere aan Gebruiker bekend gemaakte kanalen). Aanbieder doet echter geen garanties dat alle door Gebruiker aangedragen problemen of verzoeken in behandeling worden genomen.
 • Aanbieder onderhoudt de Diensten actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Aanbieder dit uitvoeren als het gebruik van de Dienst relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.
 • Aanbieder mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Diensten aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Aanbieder zelf welke aanpassingen doorgevoerd zal worden.

Artikel 12. Garanties en aansprakelijkheid

 • Aanbieder doet er alles aan om de Diensten ongestoord en foutloos te laten functioneren, echter kunnen er geen garanties gegeven worden. Aanbieder zal zich inspannen om gemelde gebreken aan de Dienst zo snel mogelijk te (laten) onderzoeken en te (laten) herstellen of een workaround hiervoor uit te brengen. Aanbieder mag het herstel van fouten met beperkte impact uitstellen tot de eerstvolgende geplande update.
 • Gebruiker is zich ervan bewust dat de Dienst afhankelijk is van een stabiele internetverbinding op de locatie waar Gebruiker de Diensten wenst te gebruiken. Aanbieder kan geen invloed uitoefenen op de internetverbinding, netwerk en apparatuur van Gebruiker. Gebruiker is verantwoordelijk voor het onderhouden van deze internetverbinding, netwerk en apparatuur.
 • Aanbieder heeft geen invloed op de juistheid van de enquêteresultaten van kandidaten en medewerkers in Employbrand Talent Score.
 • Accounts van Gebruikers in de Diensten, met inbegrip van de koppelingen aan persoonlijke sociale media accounts worden voor eigen risico gebruikt. Aanbieder is niet aansprakelijk voor alle nadelige gevolgen van het gebruik, bevoegd of onbevoegd, dat wordt gemaakt van de account en/of wachtwoord.
 • Aanbieder is niet verantwoordelijk voor de gegenereerde en gedeelde content door Gebruikers bij het gebruik van de Diensten, met inbegrip van de mededelingen in gekoppelde sociale media accounts.
 • Aanbieder is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud, wijzigingen, updates van en voor koppelingen in websites en diensten van Derden. Aanbieder biedt de koppelingen en toegang tot websites en diensten van Derden slechts aan voor het gemak van Gebruiker.
 • Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is Aanbieder niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor enige schade in verband met de Diensten (inclusief het verlies van gegevens), beperkt tot het bedrag dat Afnemer heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schade brengende gebeurtenis, voor zover dwingend recht niet anders bepaalt.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen, na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Aanbieder
 • Aanbieder is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • In geval van overmacht is Aanbieder nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 13. Vergoeding voor de Diensten

 • Aan het gebruik van de Diensten is een vergoeding verbonden, afhankelijk van de afgenomen tools en functionaliteit en zal worden gespecificeerd in de Onderliggende Overeenkomst.
 • Het tarief voor de dienst(en) wordt vooraf overeengekomen.
 • Employbrand heeft het recht de tarieven eenmaal per kalenderjaar aan te passen, hetzij per 1 september, hetzij per 1 januari.
 • Eventuele tariefswijzigingen worden door Employbrand 4 weken voorafgaand aan de wijziging bekend gemaakt.
 • Afnemer is gerechtigd de overeenkomst direct te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Afnemer is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

Artikel 14. Duur en wijzigingen Gebruikersvoorwaarden

 • De Gebruiksvoorwaarden gelden zolang Gebruiker gebruik maakt van de Diensten.
 • De Gebruiksvoorwaarden kunnen op ieder gewenst moment gewijzigd worden door Aanbieder. Aanbieder zal de wijzigingen of aanvullingen aankondigen zodat Afnemer en Gebruikers er kennis van kunnen nemen.
 • Gebruik van de Diensten na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden. 

Artikel 15. Overige bepalingen

 • Op de Gebruiksvoorwaarden zijn Nederlands recht van toepassing.
 • Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Diensten worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Aanbieder gevestigd is.
 • De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Aanbieder wordt geacht juist te zijn, tenzij Gebruiker tegenbewijs levert dienaangaande.
 • Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan.
 • Aanbieder is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Gebruiksvoorwaarden over te dragen aan een derde die Aanbieder of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.