Versie: 17 november 2022

Eindgebruikersvoorwaarden

De “Diensten” van Employbrand B.V. worden bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden. Aan het gebruik van de Diensten zijn Eindgebruikersvoorwaarden verbonden. Om de Diensten te gebruiken, dient U hiermee akkoord te gaan. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Aanbieder Schriftelijk zijn aanvaard.

Uw werkgever, hierna te noemen “Afnemer” stelt de Diensten beschikbaar aan “U”, de Eindgebruiker van de Diensten.

Artikel 1. Definities

 • Aanbieder: Employbrand B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85961477.
 • Afnemer: De natuurlijk persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die de Diensten afneemt van Aanbieder.
 • AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Beheerder: Een Eindgebruiker met beheerdersrechten die door de Afnemer is benoemd tot Beheerder van het Beheerdersportaal, door middel van een eigen account.
 • Beheerdersportaal: De dashboardomgeving van de Afnemer waar alle instellingen en statistieken beheerd kunnen worden door Beheerder(s).
 • Diensten: Aanbieder levert meerdere tools bij wijze van Software-as-a-Service, nader gespecificeerd in artikel 2 van de Gebruiksvoorwaarden.
 • Derden: Anderen dan Partijen en Gebruikers.
 • Eindgebruiker: U, de feitelijke (natuurlijk) persoon die van de Diensten gebruik maakt en/of is ingelogd als Gebruiker van de Diensten.
 • Eindgebruikersvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden.
 • Gebruiker(s): De feitelijke (natuurlijk) persoon die van de Diensten gebruik maakt. Dit is zowel een Eindgebruiker als een Beheerder,
 • Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden.
 • Onderliggende Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Partijen met betrekking tot afnemen van de Diensten.
 • Partijen: Aanbieder en Afnemer (uw werkgever) gezamenlijk.
 • Medewerkers: Personen die werkzaam zijn bij een van de Partijen, in dienstbetrekking dan wel tijdelijk ingehuurd.
 • Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in deze Eindgebruikersvoorwaarden ook communicatie per e-mail, of via de Diensten, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

Artikel 2. Omschrijving van de Diensten

 1. 2.1  De Diensten van Aanbieder bestaan uit meerdere tools namelijk:

  • Employbrand Talent Score: Een concreet meetinstrument dat door middel van tijd specifieke enquêtes inzichtelijk maakt hoe kandidaten en medewerkers diverse contactmomenten met een organisatie beleven en waar het verbeterpotentieel zit. Daarnaast maakt de tool inzichtelijk hoe aantrekkelijk de diverse doelgroepen een organisatie vinden.
  • Employbrand Ambassador: Een tool die, door onder andere het ambassadeurs-benefit programma, werkgevers en medewerkers, op een aantrekkelijke en simpele manier faciliteert en stimuleert, om via eigen ambassadeur accounts social media berichten in te sturen en te delen alsook nieuwe collega’s aan te dragen.
  • Employbrand Studio: Een tool waarin alle (employer) branding uitingen gerubriceerd kunnen worden per kanaal en gebruikers gefaciliteerd worden deze aan te kunnen passen binnen bepaalde kaders. Daarnaast biedt de portal een overzichtelijke documentbibliotheek voor huisstijl handboeken, instructies, foto’s en video’s en andere media.
  • Employbrand Chatbot: Een bot die via een automatische chatfunctie bezoekers van de carrièresite van de organisatie pro-actief kan begeleiden in het oriëntatie en sollicitatieproces.
  • Employbrand Apply: Een kandidaat sollicitatiesysteem dat de sollicitatiestroom bij organisaties inzichtelijk maakt en door easy-to-use workflows een goede follow up van het sollicitatieproces faciliteert.

  2.2  De Diensten worden gezamenlijk of afzonderlijk in opdracht van Afnemer geleverd door Aanbieder.

Artikel 3. Gebruik van de Diensten en registratie

 • Na activatie geeft uw e-mailadres in combinatie met uw wachtwoord U toegang tot de door Afnemer afgenomen Diensten.
 • Aanbieder verstrekt aan U een niet-exclusief gebruiksrecht voor één of meerdere Employbrand tools.
 • Het niet toegestaan de Diensten in licentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden, middels verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins.
 • Het staat U vrij om de Diensten te gebruiken op welke manier u dat wil binnen de grenzen van deze Eindgebruikersvoorwaarden en de wet.
 • Beheerder en Aanbieder kunnen bij overtreding van de Eindgebruikersvoorwaarden uw account deactiveren en verwijderen.
 • Het gebruiksrecht van de Diensten eindigt:
  • – door een Schriftelijk bericht van U aan de Beheerder, dat U niet langer gebruik wilt maken van de Diensten;
  • – door het deactiveren, dan wel verwijderen van Uw account door Beheerder of Aanbieder.
  • – doordat U niet langer verbonden bent aan Afnemer;
  • – indien Afnemer niet langer de Diensten afneemt van Aanbieder.
 • Ter gelegenheid van het (be)eindigen van een gebruiksrecht, wordt uw account Vanaf dat moment is er geen toegang meer tot de Diensten. Uw gegevens, anders dan de gegevens zoals beschreven in artikel 8, zullen uiterlijk na een termijn van 12 maanden na beëindiging vernietigd worden door Aanbieder.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van gebruikersnaam en wachtwoord. U dient alle passende zorgvuldigheidsmaatregelen te treffen om onbevoegd gebruik te verhinderen. Iedere onregelmatigheid met betrekking tot het gebruik van gebruikersnaam en/of wachtwoord dient U onmiddellijk te melden bij Beheerder. Beheerder meldt dit indien noodzakelijk aan Aanbieder.
 • Aanbieder mag ervan uitgaan dat wanneer er van de Diensten gebruik wordt gemaakt, deze handelingen geschieden door de persoon die zijn/haar account heeft geregistreerd.

 

Artikel 4. Gebruiksregels

 • Het is verboden de Diensten te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de Diensten van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
 • In het bijzonder is het verboden de Diensten te gebruiken voor het verspreiden van bestanden in strijd met relevante auteurswetgeving. Tevens is het nadrukkelijk niet toegestaan de inloggegevens van uw account of downloadcodes voor bestanden te publiceren. In geval van een bedrijfsmatig account geldt dit laatste verbod niet voor collega’s.
 • Indien Aanbieder of Beheerder constateert dat U bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal Aanbieder of Beheerder U waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing mogen Aanbieder en Beheerder zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kunnen Aanbieder en Beheerder zonder waarschuwing ingrijpen
 • Indien naar het oordeel van Aanbieder en Beheerder hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Aanbieder, Afnemer of Derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, zijn Aanbieder en Beheerder gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 • Aanbieder is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
 • Aanbieder en Afnemer kunnen de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op U verhalen. U vrijwaart Aanbieder en Afnemer van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 5. Intellectueel eigendom

 • De Diensten, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Employbrand website(s) met betrekking tot Employbrand, is het intellectueel eigendom van Aanbieder. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Aanbieder, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 • Informatie, afbeeldingen en (employer) branding uitingen, die U creëert, publiceert of opslaat via de Diensten blijft eigendom van U. Informatie, afbeeldingen en (employer) branding uitingen die U namens Afnemer creëert, publiceert en opslaat blijft eigendom van Afnemer. Aanbieder verkrijgt een beperkt gebruiksrecht om de informatie, afbeeldingen en (employer) branding uitingen te gebruiken zoals nodig is voor het beschikbaar stellen en houden van de Diensten. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen.
 • Indien u informatie stuurt naar Aanbieder, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft U haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Diensten. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

Artikel 6. Geheimhouding

 • Aanbieder zal geen kennisnemen van privégegevens die U opslaat en/of verspreidt via de Diensten, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Aanbieder daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Aanbieder zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 7. Privacy en beveiliging

 • De Diensten verwerken persoonsgegevens. De te verwerken persoonsgegevens vallen onder de AVG. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform de Privacy- en cookieverklaring van de Diensten die te vinden is op de website https://employbrand.nl/privacy-en-cookieverklaring/
 • Aanbieder zal zorgdragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de systemen of infrastructuur van Aanbieder bevinden.
 • Aanbieder heeft afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens en de genomen beveiligingsmaatregelen vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. De persoonsgegevens zullen in overeenstemming met deze verwerkersovereenkomst worden verwerkt.
 • Indien Afnemer bijvoorbeeld op grond van de AVG persoonsgegevens die zijn opgeslagen in systemen van Aanbieder dient in te zien, te wijzigen of verwijderen, zal Aanbieder daarin redelijkerwijs volledig meewerken.
 • In de Diensten van Employbrand kunnen er door u koppelingen gemaakt worden sociale media platforms, aangeboden door Derden. Aanbieder kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot verwerking van uw persoonsgegevens door die applicaties en/of websites. De privacyregels van die betreffende applicaties en/of websites zijn van toepassing.

Artikel 8. Toegang en gebruik enquêteresultaten Employbrand Talent Score

 • Resultaten uit ingevulde enquêtes, ingevoerd door U in Employbrand Talent Score worden anoniem verwerkt. De persoonsgegevens van kandidaten en medewerkers zijn niet zichtbaar gekoppeld aan enquêteresultaten in het Beheerdersportaal van de Afnemer. Er zijn enkel anonieme statistieken zichtbaar in het dashboard van het Beheerdersportaal.
 • Er dienen ten minste tien (10) verschillende invoeringen van eenzelfde statistiek plaats gevonden te hebben, voordat deze statistiek in het Beheerdersportaal zal worden getoond.
 • Anders dan in artikel 6.1 bepaald, behoudt Aanbieder het recht om geaggregeerde gegevens van enquêteresultaten, ingevoerd door U in Employbrand Talent Score, te gebruiken worden voor eigen doeleinden en te delen met Derden. Deze aggregeerde gegevens zijn ontdaan van identificerende elementen en zijn niet meer te herleiden tot U als individu en uw werkgever.

Artikel 9. Spaarpunten

 • Eindgebruikers kunnen door middel van ‘employer engagement’ in de Employbrand tools punten sparen. Afnemer bepaalt de doelen en de (punten)staffel. Het staat de Afnemer vrij nadere regels te stellen omtrent het sparen, dan wel de regels aan te passen.
 • Spaarpunten kunnen door Eindgebruikers ingewisseld worden voor producten. Deze producten in de ‘webshop’ worden bepaald en geleverd door Afnemer.
 • Beheerder implementeert en beheert het spaarpuntensysteem zoals in 10.1 en 10.2 bepaald.
 • Spaarpunten zijn niet overdraagbaar tussen Gebruikers, dan wel tussen Gebruikers en Derden.
 • Spaarpunten komen te vervallen indien het gebruiksrecht van de Gebruiker voor de Diensten eindigt.

Artikel 10. Ondersteuning en onderhoud

 • Aanbieder spant zich in de Diensten doorlopend beschikbaar te houden.
 • Aanbieder streeft naar voortdurende optimalisatie van haar diensten. Dat brengt periodieke upgrade en reguliere onderhoudswerkzaamheden met zich mee. Dat kan tijdelijke buitengebruikstellingen met zich brengen en zal tot een minimum beperkt worden. Aanbieder zal zich inspannen de eventuele storingen aan de technische infrastructuur zo snel mogelijk op te heffen.
 • Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.
 • Aanbieder mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Diensten aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Aanbieder zelf welke aanpassingen doorgevoerd zal worden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 • Aanbieder doet er alles aan om de Diensten ongestoord en foutloos te laten functioneren, echter kunnen er geen garanties gegeven worden. Aanbieder zal zich inspannen om gemelde gebreken aan de Dienst zo snel mogelijk te (laten) onderzoeken en te (laten) herstellen of een workaround hiervoor uit te brengen. Aanbieder mag het herstel van fouten met beperkte impact uitstellen tot de eerstvolgende geplande update.
 • Aanbieder heeft geen invloed op de juistheid van de resultaten van de gegeven feedback door kandidaten en medewerkers in Employbrand Talent Score.
 • Accounts van individuele Eindgebruikers in de Employbrand tools, met inbegrip van de koppelingen aan persoonlijke sociale media accounts worden voor eigen risico aangemaakt. Aanbieder is niet aansprakelijk voor alle nadelige gevolgen van het gebruik, bevoegd of onbevoegd, dat wordt gemaakt van de account en/of wachtwoord.
 • Aanbieder is niet aansprakelijk voor de gegenereerde en gedeelde content door Eindgebruikers bij het gebruik van de Diensten, met inbegrip van de mededelingen in gekoppelde sociale media accounts.
 • Aanbieder is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud, wijzigingen, updates van en voor koppelingen in websites en diensten van Derden. Aanbieder biedt de koppelingen en toegang tot websites en diensten van Derden slechts aan voor het gemak van Gebruiker.
 • Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is Aanbieder niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor enige schade in verband met de Diensten (inclusief het verlies van gegevens), beperkt tot het bedrag dat Afnemer heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schade brengende gebeurtenis, voor zover dwingend recht niet anders bepaalt.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen, na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Aanbieder
 • Aanbieder is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • In geval van overmacht is Aanbieder nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 12. Duur en wijzigingen Eindgebruikersvoorwaarden

 • De Eindgebruikersvoorwaarden gelden zolang u gebruik maakt van de Diensten.
 • De Eindgebruikersvoorwaarden kunnen op ieder gewenst moment gewijzigd worden door Aanbieder. Aanbieder zal de wijzigingen of aanvullingen aankondigen zodat u er kennis van kunt nemen.
 • Gebruik van de Diensten na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 13. Overige bepalingen

 • Op de Eindgebruikersvoorwaarden zijn Nederlands recht van toepassing.
 • Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Diensten worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Aanbieder gevestigd is.
 • Indien een bepaling in deze Eindgebruikersvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Eindgebruikersvoorwaarden.
 • Aanbieder is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Eindgebruikersvoorwaarden over te dragen aan een derde die Aanbieder of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.