Versie: 17 november 2022

Algemene Voorwaarden Employbrand B.V.

Employbrand B.V. (hierna: Employbrand) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85961477 en is gevestigd aan Klokgebouw 111 (5617AB) te Eindhoven.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Afnemer tot het verrichten van Diensten door Employbrand.
 • Applicatie: de door Employbrand ontwikkelde programmatuur.
 • Diensten: de Diensten die Employbrand aanbiedt, zijn het ontwikkelen van software en ter beschikking stellen van Software-as-a-Service (SAAS) tools ten behoeve van de versterking van het employer brand en kandidaat beleving alsmede onderhoud aan de Applicatie.
 • Dienstverlener: Employbrand biedt diensten aan Afnemer aan hierna: Employbrand.
 • Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of en bedrijf die Employbrand heeft aangesteld, projecten aan Employbrand heeft verleend voor Diensten die
  door Employbrand worden uitgevoerd, of waaraan Employbrand een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 • Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Afnemer en Employbrand, alsmede voorstellen van Employbrand voor Diensten die door Employbrand aan Afnemer worden verstrekt en die door Afnemer worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Employbrand waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Employbrand, elke Overeenkomst tussen Employbrand en Afnemer en op elke Dienst die door Employbrand wordt aangeboden en eventuele aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten.
  2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Afnemer de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Employbrand aan Afnemer aangeven op welke wijze Afnemer de algemene voorwaarden kan inzien.
  3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Employbrand is overeengekomen. De voorwaarden van Afnemer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
  4. De algemene voorwaarden van Afnemer zijn uitgesloten.
  5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.
  6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

Artikel 3 - Het Aanbod

 1. Alle door Employbrand gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeldt.
 2. Employbrand is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Afnemer schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Employbrand het recht een Overeenkomst met een potentiële Afnemer om een voor Employbrand gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Afnemer in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Alle aanbiedingen worden voorts gedaan op door Afnemer verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Afnemer onjuist dan wel onvolledig zijn.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden en termijnen in het aanbod van Employbrand zijn indicatief en geven Afnemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Employbrand niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Afnemer een Aanbod c.q. Overeenkomst van Employbrand heeft aanvaard door een (digitaal) ondertekend exemplaar aan Employbrand te retourneren.
 2. Employbrand is niet gehouden aan een Aanbod indien Afnemer redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Afnemer geen rechten ontlenen.
 3. Elke Overeenkomst die met Employbrand wordt aangegaan of een project dat door Afnemer aan Employbrand wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Employbrand is verbonden.
 4. Indien Afnemer een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de totale kosten tot einde contractperiode in rekening gebracht bij Afnemer.
 5. Het herroepingsrecht van Afnemer is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

 1. De duur van de Overeenkomst is standaard één jaar en wordt telkens verlengd met één jaar tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Overeenkomst.
 2. Overeenkomsten worden automatisch verlengd, tenzij een Afnemer 30 (dertig) kalenderdagen voor afloop van de Overeenkomst een Aanzegging van Niet-Verlengen doet toekomen. Een Aanzegging van Niet-Verlengen door Abonnee laat verlengingen die reeds door Afnemer zijn toegezegd onverlet.
 3. Zowel Afnemer als Employbrand kunnen de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Afnemer.
 4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Afnemer onverlet indien Employbrand ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.
 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Afnemer de resterende maanden van de contractperiode verschuldigd.
 6. Zowel Afnemer als Employbrand kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is Employbrand nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 7. Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake de geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid de geschilbeslechting en rechtskeuzebepaling.

Artikel 6 - Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Employbrand zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Indien sprake is van wijzigingen omdat Afnemer gebruik maakt van de mogelijkheid om modules toe te voegen of te verwijderen kan Employbrand de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de Applicatie c.q. programmatuur. Nimmer is Employbrand gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen. In het geval van extra modules is Afnemer dienovereenkomstig gehouden de bijkomende kosten aan Employbrand te vergoeden.
 3. Zowel Afnemer als Employbrand kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de afgenomen Dienst. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Afnemer. Afnemer wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Afnemer het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Afnemer kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of Employbrand de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.
 4. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen.

Artikel 7 - Verplichtingen Afnemer

 1. Afnemer is verplicht alle door Employbrand verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Employbrand niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Afnemer.
 2. Afnemer is ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst verplicht om voor aanvang van de Overeenkomst aan zijn onderzoeksverplichting te voldoen. Deze onderzoeksverplichting behelst onder meer maar niet uitsluitend het onderzoek van Afnemer of de Dienst van Employbrand bij de behoefte van Afnemer aansluit. Hiermee accepteert Afnemer de Applicatie in de staat waarin deze zich op het moment van oplevering bevindt (as is), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van Employbrand die gelden op grond van de garantie. Indien Afnemer verzuimt aan zijn onderzoeksverplichting te voldoen, komen de gevolgen van een dergelijke situatie immer voor rekening.

Artikel 8 - (Op)Levering

 1. Employbrand zal, op de in Overeenkomst bepaalde wijze, de Applicatie online voor aflevering beschikbaar stellen aan Afnemer binnen de overeengekomen termijn. Gemoeide meerkosten bij spoed worden doorberekend aan Afnemer. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt schriftelijk, dan wel digitaal aan Afnemer verstrekt.
 2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Afnemer niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Employbrand of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Afnemer komen, heeft Employbrand recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan Employbrand aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.
 3. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 2 komen voor rekening en risico van Afnemer en zullen door Employbrand bij Afnemer in rekening worden gebracht.
 4. Indien Afnemer goedkeuring dient te geven, is Employbrand gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Afnemer zijn goedkeuring heeft gegeven.
 5. Employbrand spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.

Artikel 9 - Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Afnemer op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Afnemer zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikneming de Applicatie. Indien en voor zover hierbij enige schade is ontstaan bij Afnemer, is Employbrand gehouden om tegen de kostprijs van de informatiedragers vervangende Applicatie te leveren. Het opnieuw installeren en/of implementeren dient tegen het overeengekomen tarief te geschieden tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10 – Garanties

Employbrand voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is beschreven in de gebruiksvoorwaarden.

Artikel 11 – Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) weergegeven.
 2. Employbrand voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Betaling kan geschieden middels factuur of automatische incasso, tenzij anders overeengekomen.
 3. Employbrand is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 4. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Afnemer wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 – Incassobeleid

 1. Alle door Employbrand gestelde betalingstermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer Afnemer niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Afnemer van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Afnemer in verzuim is, zal Employbrand zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten.
 3. Indien Employbrand meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Afnemer.

Artikel 13 – Opschorting

 1. Employbrand heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Afnemer nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
 2. Employbrand is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Afnemer in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Afnemer schriftelijk worden bevestigd. Employbrand is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 14 – Overmacht

Employbrand is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen zoals beschreven in de gebruiksvoorwaarden.

Artikel 15 - Beperking aansprakelijkheid

Indien het verrichten van Diensten door Employbrand leidt tot aansprakelijkheid van Employbrand, is die aansprakelijkheid beperkt tot de beschreven aansprakelijkheden in de gebruiksovereenkomst.

Artikel 16 - Intellectuele Eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom zoals beschreven in de gebruiksvoorwaarden van Employbrand, berusten uitsluitend bij Employbrand.

Artikel 17 - Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Employbrand verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Afnemer hiervoor verantwoordelijk.
 2. Afnemer vrijwaart Employbrand van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Afnemer vrijwaart Employbrand voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Afnemer verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door Employbrand opgestelde adviezen en rapportages.
 4. Indien Afnemer elektronische bestanden, Website of informatiedragers aan Employbrand verstrekt, garandeert Afnemer dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18 – Klachten

 1. Indien Afnemer niet tevreden is over de service of producten van Employbrand of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Afnemer verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden via support@employbrand.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Afnemer voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Employbrand de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Employbrand zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 19 - Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Employbrand en Afnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Employbrand kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Employbrand en Afnemer, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.